Mischa Leinkauf

// Endogenous Error Terms #6 – Tokyo, 2019
// Fotografie, mit Zertifikat
// Edition 4 / 5
// 50 x 50 cm
// Startpreis: 500 EUR
// Schätzpreis: 750 EUR
// Rahmenpreis: plus 320 EUR
// + 19 % MwSt
// Courtesy: the artist

endogenous_tokyo_6_crop